Prawne podstawy windykacji należności

Jeśli prowadzisz firmę lub masz do czynienia z zarządzaniem finansami, prawdopodobnie spotkałeś się z problemem nieuregulowanych należności. Windykacja należności to proces, który pozwala odzyskać pieniądze, które inni są Ci winni. Jednakże, aby to zrobić skutecznie i legalnie, musisz znać odpowiednie podstawy prawne. Przepisy prawne dotyczące windykacji należności regulują procedury i zasady, według których wierzyciele mogą dochodzić swoich należności od dłużników. W tym artykule omówimy właśnie te kwestie oraz przedstawimy kluczowe aspekty dotyczące windykacji należności.

 

Kluczowe przepisy prawne dotyczące windykacji należności

 

 • Artykuł 484 Kodeksu Cywilnego (KC) - Określa on, że dłużnik jest zobowiązany do spełnienia świadczenia w terminie, miejscu i sposób określony umową lub przepisami prawa. W przypadku braku spełnienia świadczenia w terminie, wierzyciel ma prawo dochodzić odsetek lub rekompensaty za opóźnienie.
 • Artykuł 484^1 Kodeksu Cywilnego (KC) - Ten artykuł mówi o konsekwencjach opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego. Wierzyciel może domagać się odsetek za opóźnienie w wysokości przekraczającej dwukrotność stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego.
 • Artykuł 488 Kodeksu Cywilnego (KC) - Przepis ten mówi o zasady liczenia terminu do zapłaty długu. Zgodnie z KC, termin płatności długu liczy się od dnia, w którym dłużnik dowie się o treści wezwania do zapłaty.
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (PEA) - W tej ustawie zawarte są szczegółowe przepisy dotyczące egzekucji komorniczej, w tym procedury wszczęcia egzekucji, uprawnień komornika oraz środków egzekucyjnych dostępnych dla komornika.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie opłat za czynności komornicze - Określa ono wysokość opłat za czynności komornicze związane z egzekucją należności, co może być istotne dla wierzyciela planującego rozpoczęcie egzekucji komorniczej.
 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych - Ta ustawa reguluje kwestie związane z gromadzeniem i udostępnianiem informacji gospodarczej, co może być pomocne dla wierzyciela w procesie windykacji należności. W ramach tej ustawy istnieją instytucje, takie jak Biura Informacji Gospodarczej, które gromadzą informacje o dłużnikach i mogą udostępnić je wierzycielom w celu oceny wiarygodności płatniczej.
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o podatku od towarów i usług (VAT) - W przypadku, gdy dług dotyczy niezapłaconych faktur VAT, przepisy tej ustawy mogą być istotne dla procesu windykacji należności. Ustawa reguluje m.in. kwestie związane z obowiązkami podatkowymi oraz sposobem rozliczenia podatku VAT, co może mieć znaczenie przy windykacji należności.
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) - Jeśli dłużnik prowadzi działalność gospodarczą, wierzyciel może uzyskać informacje o jego sytuacji finansowej poprzez Krajowy Rejestr Sądowy. Rejestr ten zawiera informacje o podmiotach gospodarczych, w tym o ich statusie prawnej i ewentualnych zobowiązaniach.
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (UOKiK) - W przypadku, gdy wierzyciel prowadzi działalność gospodarczą, przepisy zawarte w tej ustawie mogą być istotne dla procesu windykacji należności. UOKiK reguluje m.in. kwestie dotyczące uczciwości i transparentności wobec konsumentów, co może mieć znaczenie w kontekście windykacji zobowiązań wobec klientów.
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (UPK) - Ta ustawa określa prawa konsumentów, w tym ich prawa w przypadku niespłacenia zobowiązań. Zgodnie z UPK, wierzyciel musi przestrzegać określonych procedur i zasad postępowania wobec konsumentów, co może mieć wpływ na proces windykacji należności.

 

 

Zasady postępowania w windykacji należności

 

Windykacja należności to proces wymagający zachowania określonych zasad postępowania, które nie tylko zapewniają skuteczność, ale także zachowują integralność oraz etykę działań. Kluczowe zasady, których należy przestrzegać podczas windykacji należności, obejmują:

 • Windykuj należności profesjonalnie i z szacunkiem - W każdym kontakcie z dłużnikiem należy zachować profesjonalizm i szacunek. Oznacza to komunikację w sposób uprzejmy i rzeczowy, bez stosowania agresywnych czy zastraszających metod. Wszelkie działania powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z poszanowaniem godności dłużnika.
 • Windykuj należności transparentnie i jasno - Wierzyciel powinien być transparentny i jasny w komunikacji z dłużnikiem. Informacje dotyczące zaległych płatności, procedur windykacyjnych oraz ewentualnych konsekwencji powinny być przekazywane w sposób zrozumiały i klarowny. Dłużnik powinien mieć pełną świadomość swoich zobowiązań oraz możliwych konsekwencji ich niespełnienia.
 • Podczas windykacji należności liczy się prawdomówność i uczciwość - Wierzyciel powinien działać zgodnie z zasadami uczciwości i prawdomówności. Nie należy stosować praktyk nieetycznych, takich jak zastraszanie, manipulacja czy oszustwo. Wszelkie informacje przekazywane dłużnikowi powinny być zgodne z prawdą, a wszelkie działania powinny być prowadzone w dobrej wierze.
 • Podczas windykacji należności zadbaj o ochronę danych osobowych - Przetwarzanie danych osobowych dłużnika powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Wierzyciel powinien zadbać o zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych dłużnika, stosując odpowiednie środki ochrony danych.
 • W trakcie windykacji należności prowadź szczegółową dokumentację - W trakcie procesu windykacji należności ważne jest prowadzenie szczegółowej dokumentacji oraz śledzenie podejmowanych działań. Dokumentacja ta może być przydatna w przypadku ewentualnych sporów z dłużnikiem oraz umożliwia śledzenie postępów w procesie windykacji.

Działając zgodnie z etycznymi zasadami i poszanowaniem praw dłużnika, wierzyciel może skutecznie odzyskać swoje należności, unikając jednocześnie niepotrzebnych konfliktów i kontrowersji.

 

Jak unikać pułapek prawnych w procesie odzyskiwania należności?

 

Unikanie pułapek prawnych w procesie odzyskiwania należności to kluczowy krok dla wierzycieli, aby zapewnić skuteczność działań i uniknąć potencjalnych konsekwencji prawnych. Przede wszystkim, należy dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, takimi jak Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), i stosować się do nich w każdym etapie procesu windykacji należności. 

Ważne jest również zachowanie przejrzystości i uczciwości w kontaktach z dłużnikami, unikając praktyk uznawanych za nieuczciwe lub naruszających prawa konsumentów. Kolejną ważną poradą jest stosowanie się do właściwych procedur i formułowanie dokumentów zgodnie z wymogami prawnymi, aby uniknąć błędów proceduralnych, które mogą osłabić pozycję wierzyciela w przypadku sporu sądowego. 

Warto także regularnie monitorować terminy przedawnienia roszczeń i podejmować odpowiednie działania przed ich upływem, aby zachować możliwość dochodzenia należności w drodze prawnej. Wreszcie, warto skorzystać z usług specjalistów prawa lub programu do windykacji online, które pomogą w zrozumieniu i skutecznym stosowaniu przepisów prawnych, minimalizując ryzyko wystąpienia pułapek prawnych i zwiększając szanse na powodzenie w procesie odzyskiwania należności.