zadowolony mężczyzna korzystający z windykacji online

Regulamin

Prosimy, przeczytaj i zapoznaj się z regulaminem korzystania z serwisu windykacja-online.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
WWW.WINDYKACJA-ONLINE.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Regulamin stosowany jest przez spółkę AVANO sp. z o.o. z siedzibą w Zięby 40A/3 02-808 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375198, o numerze NIP: 7010277497 oraz REGON: 142757807, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 złotych (dalej: AVANO lub OPERATOR).

  2. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i świadczenia usług drogą elektroniczną za jego pośrednictwem. Korzystanie z Serwisu wymaga zaakceptowania wszystkich postanowień Regulaminu. Poprzez rozpoczęcie z korzystania z jakiejkolwiek funkcjonalności Serwisu Użytkownik zgadza się na wszystkie jego warunki i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.

  3. W sprawach ogólnych związanych z działalnością Serwisu Użytkownicy mogą kontaktować się z AVANO poprzez wysłanie wiadomości e-mail na następujący adres poczty elektronicznej: kancelaria (at) windykacja-online.pl

  4. Pełne korzystanie przez Użytkownika z Serwisu i jego funkcjonalności wymaga podłączenia do Internetu oraz posiadania następujących, poprawnie skonfigurowanych przeglądarek internetowych w aktualnej stabilnej wersji: Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, Microsoft Edge

  5. Pojęciom pisanym w Regulaminie dużą literą nadaje się znaczenie określone poniżej:

   1. Konto – konto Użytkownika, które może zostać przez niego założone w celu skorzystania z tych funkcjonalności Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem, do których założenie Konta jest niezbędne. Dostęp do Konta wymaga podania loginu i hasła Użytkownika;

   2. Polityka Prywatności – regulamin określający zasady i warunki przetwarzania przez Avano danych osobowych Użytkownika, dostępny pod adresem: polityka prywatności.

   3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: regulamin. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 123);

   4. Serwis – serwis internetowy pod adresem www.windykacja-online,.pl, którego właścicielem i administratorem jest Avano;

   5. Usługa Windykacji – usługa świadczona przez Operatora za pośrednictwem Partnera polegająca na przeprowadzeniu przedsądowego postępowania egzekucyjnego w postaci wysłania do dłużnika Użytkownika przez adwokata lub radcę prawnego wezwania do zapłaty drogą elektroniczną lub pocztową; szczegółowy opis Usługi Windykacji dostępny jest pod adresem: Jak działa windykacja online.

   6. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, korzystający z Serwisu i/lub usług świadczonych za jego pośrednictwem;

   7. Cennik – wynagrodzenie Operatora za świadczenie Usługi Windykacji; cennik Usługi Windykacji dostępny jest pod adresem: cennik.

 2. PRZEZNACZENIE I KORZYSTANIE Z SERWISU

  1. Za pośrednictwem Serwisu Operator świadczy Usługę Windykacji.

  2. Skorzystanie z Usługi Windykacji wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

  3. W celu skorzystania z Usługi Windykacji Użytkownik zobowiązany jest do założenia w Serwisie swojego Konta poprzez uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się w Serwisie w polu „Rejestracja”

  4. W celu założenia Konta w sposób określony w pkt 2.3. powyżej Użytkownik jest zobowiązany do podania następujących danych:

   1. adres e-mail Użytkownika;

   2. utworzenie przez Użytkownika hasła zgodnie z wymogami określonymi w elektronicznym formularzu przeznaczonym do utworzenia Konta.

  5. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu jest możliwe wyłącznie po zalogowaniu się przez Użytkownika na Konto.

  6. Założenie Konta jest nieodpłatne.

  7. Korzystanie z Usługi Windykacji jest odpłatne zgodnie z Cennikiem.

  8. Użytkownik w każdym momencie może usunąć swoje Konto. W tym celu Użytkownik powinien zgłosić chęć usunięcia Konta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kancelaria (at) windykacja-online.pl z adresu przypisanego do Konta Użytkownika.

  9. Dane osobowe Użytkownika oraz dłużników Użytkownika pozyskane przez Operatora za pośrednictwem Serwisu będą przetwarzane w celach i na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.

 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Zakazane jest zamieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, sprzecznym z dobrymi obyczajami, naruszających prawa lub dobra podmiotów trzecich, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste, a także treści nieprawdziwych, mogących zaszkodzić innym Użytkownikom, mogących zaszkodzić działalności i renomie Operatora oraz mogących negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo funkcjonowania Serwisu.

  2. W przypadku naruszenia postanowienia 3.1 powyżej Operator jest uprawniony do czasowego zablokowania lub trwałego usunięcia (według swojego uznania) Konta Użytkownika, który dokonuje takiego naruszenia.

  3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści i dokumenty umieszczane przez niego Serwisie; a także za wszelkie szkody powstałe w wyniku naruszenia przez Użytkownika powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

  4. Użytkownik ma świadomość zagrożeń związanych z siecią Internet, takich jak np. możliwość zainfekowania wirusem komputerowym czy przejęcia hasła do Konta Użytkownika oraz mogących powstać z tego powodu szkód. Z tego względu Użytkownik jest zobowiązany do ochrony danych logowania przed uzyskaniem ich przez osoby trzecie, w tym do nieujawniania ich takim osobom.

  5. W przypadku powzięcia przez Użytkownika informacji o wystąpieniu lub możliwości wystąpienia zagrożeń, o których mowa w pkt 3.4 powyżej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Operatora na następujący adres e-mail: kancelaria (at) windykacja-online.pl.

  6. Operator dołoży starań, aby w miarę możliwości zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Operator zastrzega jednak możliwość wystąpienia przerw w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności związanych z pracami technicznymi dotyczących Serwisu lub z ewentualnymi awariami. Za niedziałanie lub przerwy w działaniu Serwisu Operator nie ponosi wobec Użytkowników odpowiedzialności.

  7. Operator informuje, że niespełnienie przez sprzęt lub sieć, z których korzysta Użytkownik, wymagań określonych w Regulaminie, a także inne problemy lub ograniczenia techniczne takiego sprzętu lub sieci, mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu lub wpływać negatywnie na jakość i ciągłość korzystania z Serwisu.

  8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu lub świadczenie usług niezgodnie z Regulaminem, które wynika z przyczyn niezależnych od Operator (np. siła wyższa lub działanie osób trzecich) oraz z korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub usług w sposób niezgodny z Regulaminem.

  9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość podanych danych Użytkownika oraz dłużnika Użytkownika.

  10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zasadność roszczenia kierowanego przez Użytkownika względem swojego dłużnika za pośrednictwem Serwisu.

 4. REKLAMACJE

  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

  2. Reklamacje powinny być składane drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: kancelaria (at) windykacja-online.pl.

  3. W treści reklamacji powinny znaleźć się co najmniej następujące informacje:

   1. nazwę Użytkownika (login) – w przypadku reklamacji dotyczących działania Forum;

   2. adres e-mail Użytkownika, za pomocą którego zarejestrował swoje Konto lub zasubskrybował Newsletter (w zależności od rodzaju reklamowanej usługi);

   3. opis przedmiotu reklamacji;

   4. propozycję rozstrzygnięcia reklamacji.

  4. Operator rozpatrzy poprawnie złożoną reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli informacje i dane podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, Operator niezwłocznie wezwie Użytkownika do ich uzupełnienia, a termin na rozpatrzenie przez Operatora reklamacji będzie biegł od dnia prawidłowego uzupełnienia przez Użytkownika takich danych i informacji.

  5. Operator udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację oraz będzie kontaktować się z Użytkownikiem w sprawie reklamacji na adres e-mail Użytkownika, za pomocą którego zarejestrował swoje Konto.

  6. Odpowiedź na reklamację stanowi ostateczne rozstrzygnięcie wewnętrznego postępowania reklamacyjnego.

 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.

  2. Operator jest uprawniony do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie. Informacja o zmianie oraz treść zmienionego Regulaminu zostaną opublikowane w Serwisie. Poprzez kontynuację korzystania z Serwisu i usług oferowanych za jego pośrednictwem Użytkownik zgadza się nową treść Regulaminu.