zadowolony mężczyzna korzystający z windykacji online

Dokumenty windykacyjne

Przystępując do windykacji, należy pamiętać, aby dług, który chcemy odzyskać, był potwierdzony jak największą ilością dokumentów wskazujących na jego występowanie.

Ich posiadanie pozwoli dowieść przed sądem, że zaległe pieniądze Ci się po prostu należą.

Ubieganie się o swoje pieniądze będzie prostsze, a także mniej kosztowne i czasochłonne, jeżeli zawarłeś pisemną umowę o współpracy oraz dysponujesz takimi dokumentami jak rachunki, formularze zamówienia, potwierdzenia przelewów zaliczkowych czy też prowadzonej z klientem korespondencji mailowej.

W jaki sposób opisać dokumenty przed zleceniem windykacji?

Aby przekazać swoją sprawę windykacyjną w ręce naszej kancelarii prawniczej, konieczne jest wypełnienie elektronicznego formularza, dostępnego pod adresem 
https://windykacja-online.pl/zlec-windykacje.

W poszczególne pola należy wpisać dane obu stron powstałego sporu – zarówno identyfikacyjne, jak i teleadresowe. Na szczęście nie musisz tracić czasu na samodzielne uzupełnianie formularza. Wystarczy jedynie, że wskażesz numer NIP, a wtedy pozostałe informacje zostaną automatycznie pobrane z bazy Głównego Urzędu Statystycznego. W tym celu należy kliknąć przycisk „GUS”.

Następnie konieczne jest załączenie wszelkich skanów dokumentów, które udało Ci się zebrać. Sporym ułatwieniem pod tym względem jest konieczność zamieszczania plików we wszelkich popularnych formatach – np. pliku PDF, arkusza kalkulacyjnego, pliku tekstowego, fotografii czy prezentacji multimedialnej.

Po załączeniu wszystkich plików na potrzeby windykacji, przychodzi czas na ich dokładne opisanie. Poprosimy Cię między innymi o umieszczenie numerów każdego z dokumentów, kwot zaległej należności, dat, a także ewentualnych uwag dodatkowych. Dzięki temu system będzie mógł automatycznie wyliczyć odsetki, o które możesz wnioskować obok kwoty samego długu.

Dokumenty na poszczególnych etapach windykacji

Posiadanie wyżej wymienionych dokumentów umożliwi nam skuteczne ubieganie się o zwrot należności od Twojego dłużnika. Jesteśmy w stanie odzyskać pieniądze od kontrahentów bez względu na ich lokalizację – przeprowadzamy również windykację międzynarodową.

Dysponowanie dokumentacją dowodową ułatwia zarówno prowadzenie negocjacji z dłużnikiem, wnoszenie przedsądowego wezwania do zapłaty, pozwu sądowego, jak i wnioskowanie o rozpoczęcie postępowania upadłościowego. W przypadku windykacji prowadzonej w większości krajów Unii Europejskiej, możliwe jest zarazem zastosowanie uproszczonego trybu Europejskiego Postępowania Nakazowego.

Wydanie nakazu zapłaty jest jednak możliwe tylko pod warunkiem, że będziemy dysponować dokumentami potwierdzającymi bezsporność wierzytelności, jej wymagalność, a także fakt tego, że jest ona wolna od wad prawnych i obciążeń. Windykację faktur znacząco ułatwia również zaakceptowanie przez dłużnika dokumentów dowodzących istnieniu długu. Najlepiej, aby akceptacja taka przybrała formę podpisu.

Czy brak dokumentów uniemożliwia rozpoczęcie windykacji?

Nie zadbałeś o to, aby zabezpieczyć się na wypadek braku płatności za pomocą umowy czy formularza zapłaty? Nie posiadasz również pisemnego potwierdzenia faktury, a Twój kontrahent nie przyznaje się do tego, że jest Ci winien pieniądze? W takim przypadku sprawa jest trudna, lecz nie beznadziejna. Nasza kancelaria prawnicza wypracowała bowiem szereg metod miękkiej windykacji, które pozwalają odzyskać należność nawet bez konieczności wnoszenia sprawy na drogę postępowania sądowego.

Powszechnie stosowaną przez nas techniką miękkiej windykacji jest przesyłanie do dłużnika przypomnień o przeterminowanym terminie płatności. W tym celu przygotowujemy profesjonalne pismo na papierze firmowym naszej kancelarii. Dłużnik wówczas zazwyczaj traktuje je zdecydowanie poważniej, obawiając się rozpoczęcia wobec niego postępowania sądowego lub upadłościowego.

Wysoką skutecznością odzyskanych długów uzyskujemy także za sprawą prowadzonych przez nas negocjacji – telefonicznych, audio-wideo oraz bezpośrednich. Ułatwia nam to dotychczasowe doświadczenie, znajomość prawa, a także technik psychologicznych. Dzięki temu jesteśmy w stanie skłonić nierzetelnego kontrahenta do szybkiej spłaty długu.

Rozpoznajemy rzeczywiste przyczyny braku płatności i oceniamy wypłacalność dłużnika. W wielu przypadkach proponujemy mu korzystną formę spłaty długu. W tym celu najczęściej przygotowujemy dokument w postaci harmonogramu (kalendarza) spłat należności. Polubowne sfinalizowanie sprawy daje szansę na wznowienie Twojej współpracy z dłużnikiem – oczywiście po odzyskaniu przez jego firmę płynności finansowej. 

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Aby szybko wyegzekwować należność od polskiego kontrahenta, warto dostarczyć mu przedsądowe wezwanie do zapłaty. Powinno być one w większości przypadków przesłane tradycyjną pocztą za potwierdzeniem odbioru. Prawo w Polsce dopuszcza możliwość jego wysłania na adresem mailowy tylko pod warunkiem, że taka ewentualność została zawarta w treści umowy z klientem.

Wezwanie do zapłaty informuje dłużnika o konsekwencjach dalszego zwlekania z płatnością. Należy wyznaczyć w nim ostateczny termin uregulowania długu, którego upłynięcie spowoduje wniesienie sprawy na drogę postępowania sądowego.