Windykacja na koszt dłużnika


Szacuje się, że ponad 70 procent polskich firm może mieć kłopoty z odzyskiwaniem należności. Dla dużej części przedsiębiorstw oznacza to istotne problemy. Chodzi przede wszystkim o niemożność terminowego regulowania własnych zobowiązań, co skutkuje obniżeniem wiarygodności i mniej korzystnymi warunkami zawieranych umów handlowych. Oprócz powstałych w ten sposób zatorów płatniczych, brak środków finansowych wpływa też na ograniczenie inwestycji, a nawet zatrudnienia. 


Jak skutecznie odzyskać należności na koszt dłużnika? 

Niezapłacone w terminie faktury to zazwyczaj dla przedsiębiorcy wielki kłopot. Nie dość, że sytuacja tego rodzaju zagraża płynności finansowej, to jeszcze jej odzyskanie wymaga zaangażowania pracowników, straty czasu i pieniędzy. Zamiast skupić się na rozwoju własnego biznesu, przedsiębiorca czy pracownik marnuje energię na wyegzekwowanie długów, często bez spodziewanych rezultatów. Co więcej, w miarę upływu czasu odzyskanie należności staje się coraz bardziej wątpliwe, wiadomo bowiem, że dług im starszy, tym trudniejszy do odzyskania.

Mimo że liczne, szczególnie małe i średnie firmy, borykają się z tym problemem, to jednak nie zawsze decydują się na zlecenie windykacji fachowcom, głównie ze względu na przewidywane wysokie koszty. Tymczasem zewnętrzna firma windykacyjna dysponuje profesjonalnym i doświadczonym personelem, który może odciążyć pracowników czy właściciela i skuteczniej wyegzekwować należności, dzięki natychmiastowej reakcji oraz konsekwentnemu i systematycznemu działaniu. 

To nie wszystko. Aktualnie obowiązujące regulacje prawne wyraźnie sprzyjają przedsiębiorcom w odzyskiwaniu swoich pieniędzy, ponieważ zgodnie z przepisami można obecnie kosztami windykacji, a więc także prowizją firmy windykacyjnej, obciążyć dłużnika. 

Podstawy prawne windykacji na koszt dłużnika 

Od 2013 roku obowiązuje ustawa regulująca na nowo kwestię terminowej zapłaty w transakcjach handlowych. Daje ona możliwość obciążenia dłużnika kosztami windykacji poniesionymi przez wierzyciela w toku odzyskiwania należności. Dzięki temu przedsiębiorcy, korzystając z usług profesjonalnych instytucji windykacyjnych, nie muszą martwić się kosztami usługi, gdyż za wszystko zapłaci dłużnik. 

Nowe przepisy obejmują wszystkie wierzytelności, w których stronami transakcji są przedsiębiorcy, zatem nie dotyczą one ani konsumentów, ani sytuacji, kiedy dłużnikiem przedsiębiorcy jest konsument.

Ustawa wprowadza dwojaki rodzaj kosztów windykacji. Po pierwsze, zryczałtowaną opłatę za opóźnienie płatności w kwocie 40 euro, niezależnie od poniesionych kosztów i wysokości zobowiązania. Po drugie, jeżeli koszty windykacji przekraczają 40 euro, wierzyciel może domagać się ich zwrotu od dłużnika, dokumentując realne wydatki poczynione w związku z odzyskiwaniem należności.


Rekompensata zryczałtowana 

Zgodnie z regulacją wierzycielowi  przysługuje od dłużnika, kwota 40 euro stanowiąca rekompensatę za koszty odzyskiwania należności po upływie wyznaczonego terminu płatności, praktycznie już pierwszego dnia po przekroczeniu terminu. I to bez względu na to, czy owe koszty zostały faktycznie poniesione. Kwotę 40 euro przelicza się na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. 


Ponieważ  ustawa nie precyzuje, czy można ową rekompensatę naliczać od całego długu, czy każdej faktury osobno, za niekwestionowane jako podstawa rekompensaty przyjmuje się przede wszystkim płatności wynikające z umów ciągłych, gdzie należności powstają cyklicznie, w określonym czasie. 


Co z kosztami windykacji przekraczającymi 40 euro? 

Oprócz wspomnianej rekompensaty wierzyciel może dochodzić zwrotu poniesionych kosztów przekraczających wartość 40 euro. Aby to uzyskać, przedsiębiorca musi najpierw owe wydatki poczynić, jak również je udokumentować. Podstawą do ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów jest na przykład faktura wystawiona przez kancelarię prawną czy firmę windykacyjną działającą w imieniu wierzyciela, wraz z potwierdzeniem zapłaty za usługę. Tym samym przedsiębiorca nie musi wykazywać szczegółowo, jakie działania podjął w celu odzyskania należności, ponieważ ceduje wszystko na windykatora i tylko wystawia dłużnikowi do zapłaty notę obciążeniową w wysokości zapłaconej prowizji.

Co więcej, część firm windykacyjnych w tym windykacja-online.pl oferuje kompleksowe usługi obejmujące  wyegzekwowanie od dłużnika i samej należności, i kosztów windykacji, tak więc cały ten proces odbywa się bez konieczności angażowania wierzyciela w trakcie całego postępowania.