Windykacja w Czechach


Poszukujesz firmy windykacyjnej w Czechach, która pomoże Ci w odzyskaniu zaległej należności od kontrahenta? Próbowałeś odzyskać dług na własną rękę, lecz klient nie odbiera telefonów i nie odpisuje na Twoje wiadomości mailowe.... 
Nie czekaj zatem do momentu aż wystawiona faktura sprzedażowa ulegnie przedawnieniu.

Standardowo zgodnie z prawem obowiązującym w Czechach, sytuacja taka może nastąpić już po 3 latach od powstania zobowiązania.
Twoje szanse na odzyskanie należności znacząco wzrosną, jeżeli zwrócisz się o wsparcie do naszej kancelarii prawniczej.

Możemy pochwalić się około 80% skutecznością pomyślnie zakończonych spraw.

Nasi prawnicy znają aktualne zapisy czeskiego prawa, a także miejscowy język oraz uwarunkowania gospodarcze i kulturowe.
Dzięki temu jesteśmy w stanie uniknąć różnego typu barier na każdym etapie prowadzenia postępowania.


Jakie są etapy windykacji w Czechach?

Windykacja w Czechach może obejmować trzy następujące po sobie etapy.

Pierwszym z nim jest pozasądowa windykacja długu (mimosoudní vymáhání pohledávek).
Polega ona na wykorzystaniu wszelkiego rodzaju metod miękkiej windykacji, tak aby uniknąć konieczności wnoszenia sprawy do sądu.

Nasza firma windykacyjna zwykle rozpoczyna od dostarczenia do dłużnika powiadomień o konieczności uregulowania długu. W tym celu sporządzamy profesjonalne pismo, dostarczane do nierzetelnego klienta drogą elektroniczną (email) oraz tradycyjną pocztą. Podejmujemy również próbę telefonicznego nawiązania kontaktu.

Stałym elementem prowadzonych przez nas postępowań w Czechach są negocjacje. Preferujemy ich telefoniczną lub telekonferencyjną formę, jednak wielokrotnie przeprowadzaliśmy już bezpośrednie rozmowy na miejscu.

W trakcie podjętych rozmów naszym celem jest zidentyfikowanie wypłacalności dłużnika, a także poznanie przyczyn niespłacenia faktury w terminie. Kierując się pozyskanymi informacjami, proponujemy mu dogodną formę spłaty należności.

W Czechach bardzo popularne rozwiązanie stanowi sporządzanie kalendarza spłat (splátkový kalendář). Jest do dokument, uwzględniający harmonogram poszczególnych wpłat, który może przybrać formę aktu notarialnego.


Czeskie rejestry dłużników oraz giełdy długów

Inną metodą miękkiej windykacji jest umieszczenie danych nierzetelnego kontrahenta w ogólnodostępnych rejestrach dłużników.

Wówczas w znaczący sposób utrudnimy mu otrzymanie kredytu czy zawarcie umowy ubezpieczeniowej z czeskimi instytucjami. Dlatego chcąc zniknąć z tego typu bazy, będzie musiał zwrócić dług. Zarazem skutecznym rozwiązaniem może się okazać skorzystanie z czeskich giełd długów.

Są to internetowe serwisy, pozwalające przekazać wierzytelność innemu podmiotowi lub osobie fizycznej.


Nakaz zapłaty jako uproszczona forma windykacji w Czechach

W przypadku długów, które przybierają bezsporny charakter, można skorzystać z uproszczonego trybu ubiegania się o zwrot należności. 
W tym celu należy zebrać wszelkie niezbędne dokumenty dowodowe, a także odpowiednio je opisać. 
Nakaz zapłaty (platební rozkaz) stanie się automatycznie wykonalny, jeżeli pozwany nie zgłosi w wyznaczonym terminie sprzeciwu. Wówczas możliwe będzie wyegzekwowanie należności z jego majątku.

Jeżeli wszystkie zastosowane metody miękkiej windykacji nie pozwolą odzyskać długu, wtedy konieczne jest rozpoczęcie postępowania sądowego/egzekucyjnego (soudní řízení).
Pracownicy naszej kancelarii przejmują na siebie obowiązek dopełnienia wszelkich formalności z tym związanych.
Dlatego nie musisz się obawiać konieczności chodzenia po sądach, co wiązałoby się z niepotrzebną stratą czasu oraz nerwów.


Sposób na zlecenie windykacji na terenie Czech w kilka minut


Z myślą o Twoim czasie oraz komforcie, przygotowaliśmy elektroniczny formularz.
Jego wypełnienie nie zajmie Ci więcej niż kilka minut.

Konieczne jest wpisanie danych identyfikacyjnych oraz adresowych obu stron powstałego sporu (wierzyciela oraz dłużnika).
Poprosimy Cię również o wskazanie danych kontaktowych oraz numeru rachunku bankowego.
Poza tym będziesz mógł wskazać osobę, którą upoważnisz do reprezentowania Cię w toku prowadzonej sprawy.

Następnie Twoim zadaniem będzie załączenie dokumentów ze skanami dowodów istnienia długu. Masz możliwość dodawania dowolnych formatów plików.
Dokumenty należy następnie opisać, wskazując między innymi kwotę należności, numer faktury/rachunku, daty na fakturze, a także ewentualne uwagi dodatkowe.

System wyliczy w sposób automatyczny wartość odsetek, które dłużnik powinien Ci dodatkowo wypłacić.


Przed wysłaniem formularza trzeba będzie jeszcze zaznaczyć wymagane zgody i oświadczenia.
Dotyczą one m.in. charakteru wierzytelności oraz kwestii przetwarzania danych osobowych.
Ponadto zapytamy Cię o to, czy dług został podpisany bądź w inny sposób zaakceptowany przez dłużnika.

Zweryfikuj jeszcze poprawność wprowadzonych danych, wyślij formularz i udziel nam pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy w Twoim imieniu. Otrzymasz wówczas dostęp do własnego konta, gdzie będziesz mógł kontrolować przebieg postępowania.

O jego wynikach poinformujemy Cię również drogą mailową oraz za pomocą wiadomości SMS.