Windykacja należności - jak poradzić sobie z nierzetelnym dłużnikiem?


Procedura nazywana windykacją należności znana jest i stosowana od wieków. Określenie wywodzi się z łacińskiego vindicatio i oznacza dochodzenie, wydobycie. O ile dawniej windykacja dotyczyła głównie przedmiotów, o tyle obecnie stosuje się ją zazwyczaj w przypadku należności finansowych. 


Czym jest windykacja należności?

W dzisiejszym rozumieniu jest to postępowanie mające na celu uzyskanie lub odzyskanie określonych wartości materialnych, z reguły należności finansowych, przy pomocy wszelkich dostępnych metod mieszczących się w granicach prawa. Inaczej mówiąc, jest to swego rodzaju dążenie do rozwiązania sporu, oparte na dialogu i negocjacjach między windykatorem, reprezentującym osobę fizyczną lub prawną a dłużnikiem, w wyniku czego dochodzi do ugody.

Jeśli natomiast właściwa windykacja okazuje się nieskuteczna, kolejnym krokiem w procesie odzyskiwania należności jest egzekucja komornicza, czyli zajęcie majątku dłużnika przez upoważnionego sądownie komornika. Nie ulega wątpliwości, że przede wszystkim dla dłużnika, ale także i dla wierzyciela, zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem jest tzw. windykacja polubowna, niż windykacja sądowa. Na tym pierwszym etapie łatwiej bowiem o kompromis i rozwiązanie uwzględniające oczekiwania i możliwości obu stron sporu. 


Jak wygląda postępowanie windykacyjne?

Punktem wyjścia jest powstanie określonego zobowiązania, na ogół jest to rezultat niezapłaconych faktur czy nieuiszczenie należności za wykonaną pracę. Pierwszy etap postępowania windykacyjnego polega na podejmowaniu wszelkich czynności zmierzających do odzyskania należności – rozmowach telefonicznych, monitach, wezwaniach do zapłaty. W tej fazie bardzo często dochodzi do podpisania ugody, na mocy której dłużnik zobowiązuje się do spłaty należności w określonym terminie, zazwyczaj w ratach.

W razie niepowodzenia kolejnym etapem jest postępowanie sądowe, w ramach którego windykator występuje do sądu o uzyskanie tytułu egzekucyjnego oraz klauzuli wykonalności. Wraz ze złożeniem wniosku do komornika, następuje wszczęcie egzekucji komorniczej. Zajęcia na poczet należności dokonuje nie windykator, ale funkcjonariusz publiczny, jakim jest komornik. Tak więc windykator podejmuje działania polubowne, zanim sprawa trafi do sądu, zaś komornik wkracza do gry w momencie, kiedy otrzyma tytuł sądowy z klauzulą wykonalności. 


Firma windykacyjna czy działanie na własną rękę? 

Jest chyba sprawą dla wszystkich oczywistą, że zaciągnięte zobowiązania finansowe trzeba spłacać. Dotyczy to zarówno sytuacji prywatnych, jak i sfery obrotu gospodarczego. Zwłaszcza w odniesieniu do przedsiębiorstw nieuregulowane należności mogą poważnie zaciążyć na bieżącej działalności, a nawet doprowadzić do do utraty płynności finansowej. O ile w przypadku osób fizycznych i stosunkowo niewielkich zobowiązań można próbować dochodzić swoich pieniędzy samemu, to jeśli chodzi o zaległe należności przedsiębiorstwa, skuteczną windykację mogą przeprowadzić raczej wyłącznie wyspecjalizowane firmy windykacyjne. 

Windykacja należności przy pomocy specjalistów oznacza powierzenie swoich problemów instytucji dobrze znającej realia, stosującej sprawdzone i skuteczne metody działania i dającej o wiele większe szanse na odzyskanie swoich pieniędzy. Nie bez znaczenia jest też fakt, że wierzyciel, wynajmując firmę windykacyjną, oszczędza sobie mnóstwo czasu i zdrowia, jest bowiem rzeczą wiadomą, że wydobycie pieniędzy od nierzetelnego dłużnika niesie ze sobą stres i negatywne emocje. 


Jaką firmę windykacyjną wybrać? 

Należy zaznaczyć, że szanujące się firmy windykacyjne nigdy nie przekraczają granic prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów. Działając na zasadzie pełnomocnictwa i dążąc do wyegzekwowania należności, rzetelnie wypełniają obowiązki formalne, wskazując tytuł uprawniający do żądań, podstawę prawną zadłużenia i jego wysokość oraz negocjując warunki spłaty. Pełnomocnictwo wierzyciela upoważnia również firmę windykacyjną do występowania na drogę sądową w jego imieniu. 


W wielu przypadkach windykatorzy specjaliści działają również za pośrednictwem internetu. Zlecenie windykacji należności online to proces szybki i nieskomplikowany, umożliwiający odzyskanie pieniędzy w krótkim terminie i bez zbędnych formalności, co więcej, pozwalający na bieżąco monitorować aktualny status powierzonej sprawy. Eksperci od finansów doskonale wiedzą, że nie warto zwlekać z decyzją o podjęciu czynności windykacyjnych, bowiem im dług jest starszy, tym trudniej go odzyskać.