Przeterminowana Faktura

 

Nie każdy kontrahent z którym nawiązujemy współpracę okazuje się rzetelny.

Jest to znaczący problem dla małych oraz średnich firm. Zamrożenie środków na rachunkach partnerów biznesowych znacząco może sparaliżować przyszłe inwestycje.

Każda umowa ma określony w ustawie termin przedawnienia. Przed upływem terminu przedawnienia dług można normalnie egzekwować. Jednak po upływie terminu, dłużnik może skutecznie uchylić się od spełnienia świadczenia.

 

Faktura VAT jest dokumentem księgowym, który stwierdza sprzedaż towaru lub wykonanie usługi jednak nie są podstawą do egzekwowania roszczeń.

Fakturę przeważnie wystawiamy na podstawie umowy. Zawierane umowy posiadają swoje najróżniejsze formy. Umowa może być w formie pisemnej, elektronicznej, ustnej, dokumentowej, aktu notarialnego i pisemnej urzędowej.

Wchodząc każdego ranka do piekarni i zakupując bułki zawieramy umowę sprzedaży w formie ustnej. Jeżeli chcemy jednak zakupić nieruchomość również zawieramy umowę sprzedaży, przy czym w tym przypadku wymagana jest forma aktu notarialnego.

Przedawnienie faktury jest to termin ruchomy i niezwykle uzależnionym od rodzaju zawartej umowy.

 

 

Po upływie jakiego czasu roszczenie nam należyte jest przedawnione?

Zasada ogólna brzmi, że roszczenia majątkowe przedawniają się po dziesięciu latach.

Datą rozpoczęcia roszczenia jest dzień w który dłużnik zobligowany został do spełnienia warunków umowy, zapłatę lub realizację usługi/towaru.

Jednak są wyjątki, których termin przedawnienia zależny jest od rodzaju zawartej umowy.

—> Umowa wynikająca z prowadzonej działalności gospodarczej. Egzekwowane roszczenia przedawniają się po upływie 36 miesięcy. Przedsiębiorca może wnieść skuteczną egzekucję do 3 lat w związku z prowadzoną przez niego działalnością. Roszczenia mogą zostać egzekwowane przez okres trzech lat wobec innego przedsiębiorcy, jak i prywatnego konsumenta.

—> Umowa sprzedaży. Termin przedawnienia oraz możliwości egzekwowania roszczeń w umowie sprzedaży przedawniają się po upływie 2 lat. Licząc od dnia następnego po dniu płatności określonym w fakturze.

—> Umowa o dzieło. Termin przedawnienia upływa po okresie 2 lat od dnia gdy dzieło miało zostać wykonane lub zostało wykonane.

—> Umowa o zlecenie. Roszczenia z tytułu umowa zlecenie przedawniają się po upływie 2 lat.

—> Umowa ubezpieczenia. Termin przedawnienia oraz możliwości egzekwowania roszczeń umowy ubezpieczenia przedawniają się po upływie 3 lat.

—> Umowa rachunku bankowego. Termin przedawnienia oraz możliwości egzekwowania roszczeń umowy rachunku bankowego przedawniają się po upływie 2 lat.

—> Świadczenia okresowe ( np. czynsz, najem, odsetki, dzierżawa ). Termin przedawnienia oraz możliwości egzekwowania roszczeń w świadczeniach okresowych przedawniają się po upływie 3 lat.

 

Brak terminowej płatności za fakturę

Zatory płatnicze z roku na rok nie maleją, a nawet zwiększają się. Nie opłacona faktura przez kontrahenta może spowodować brak płynności finansowej.

Przedsiębiorca, który nie dostaje pieniędzy w terminie może mieć problem z regulowaniem zobowiązań do ZUS lub US, a także spłatą kredytów lub innych opłat. Powstanie zatoru płatniczego może przyczynić się do niewypłacalności przedsiębiorcy wobec pracowników czego efektem jest w skrajnym przypadku nawet upadłość firmy.

 

Jeżeli klient nie opłaca wystawionej faktury pierwszym najprostszym i zarazem oczywistym krokiem jest skontaktowanie się z nim i ustalenie przyczyny.

Jeżeli jednak kontakt z klientem jest utrudniony kolejnym etapem jest wysłanie listu poleconego z wezwaniem do zapłaty (w przypadku wejścia sprawy na tor egzekucji sądowej materiałem dowodowym może być również potwierdzenie odbioru).

Jeżeli również ten krok nie sprawił odzyskania należytej płatności kierujemy sprawę do kancelarii windykacyjnej.

 

Przedawniona faktura z jakimi skutkami się wiąże?

Po upływie terminu przedawnienia dłużnik może uchylić się od spełnienia świadczeń. Oznacza to, że w w przypadku roszczeń o zapłatę dłużnik ma prawo taką zapłatę nie wykonać.

Przedsiębiorca powinien dokładnie analizować stan płatności realizowanych faktur oraz wnieść działania egzekucyjne w odpowiednim czasie. Wysłanie wezwania do zapłaty jest niewystarczające, a tym bardziej nie przerwie terminu przedawnienia.