Jakich dokumentów potrzebujemy?


Dokumenty do windykacji, na każdym etapie windykacji

 

Dokumenty, których będziesz potrzebował do odzyskania należności od dłużnika w dużym stopniu zależą od specyfiki sprawy ale i również od etapu sprawy. Proces windykacji jest podzielony na trzy etapy.
Jest to: etap polubowny, etap sądowy oraz postępowanie egzekucyjne.
Na każdym z tych etapów będzie potrzebował innych dokumentów. Czym szybciej sprawa zostanie rozwiązana tym mniej dokumentów będzie wymaganych.

 

Odzyskanie należności na etapie windykacji polubownej

 

Windykacja polubowna polega na porozumieniu się z dłużnikiem bez udziału sądu. Inaczej nazywana też jest windykacją miękką.
Celem tego procesu jest nakłonienie dłużnika na jak najszybszą zapłatę wierzytelności.
Wierzyciel może przeprowadzić etap windykacji polubownej we własnym zakresie lub skorzystać z usług kancelarii windykacyjnej.

Aby skutecznie zapoczątkować etap windykacji polubownej powinieneś posiadać dokumenty, które potwierdzą zaistnienie długu.

Najlepiej jeśli dysponujesz dokumentami takimi jak:

*Podpisana umowa;

*Fakturą VAT, zaakceptowaną przez dłużnika;

*Rachunki, które są zaakceptowane przez dłużnika.Jeżeli jednak nie dysponujemy powyżej wymienionymi dokumentami, możemy również wszcząć windykacje na etapie polubownym posiadając: poświadczenie wykonania usługi, wymienione z kontrahentem wiadomości e-mail lub porozumienie, ugody, oświadczenia.

W celu odzyskania należności od dłużnika powinny zostać wszczęte konkretne kroki.
Etap windykacji polubownej obejmuję: próbę kontaktu mailowego lub telefonicznyego propozycję zawarcia ugody, uświadomienie dłużnika o ewentualnych konsekwencjach lub dostarczeniu wezwania do zapłaty.

Wezwanie do zapłaty to dokument w, którym wierzyciel wzywa dłużnika do uiszczenia należności we wskazanym terminie.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty - Jest to ostatni krok na etapie windykacji polubownej, jeżeli dłużnik dalej nie reaguje na końcowe upominanie, niezbędne jest skierowanie sprawy do sądu.

 

Windykacja przeprowadzona na etapie sądowym - Jakie dokumenty przygotować?

 

Windykacja sądowa wymaga większej ilości formalistycznych dokumentów.
Pierwszy dokumentem, który wierzyciel powinien sporządzić to pozew o zapłatę należności. Jego wygląd zależny jest od kwoty powstałego długu.

Jakie dokumenty wierzyciel powinien dostarczyć do sądu oprócz pozwu o zapłatę należności?

*Odpis pozwu wraz załącznikami;

*Odpis z KRS (pozew składany w imieniu spółki)/ wydruk CEiDG (w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych);

*Wysłane do dłużnika wezwanie do zapłaty wraz z potwierdzeniem wysłania listu poleconego lub potwierdzenie jego odbioru;

*Umowa zawarta z dłużkiem wraz załącznikami i aneksami, faktury VAT, korespondencja przeprowadzona z dłużnikiem, zawarte ugody lub wnioski o rozłożenie zadłużenia w ratach.

Każdy dokument, który potwierdzi zaistnienie długu oraz zasadność Twojego roszczenia powinien zostać załączony do pozwu o zapłatę należności.
Dokumenty, które składasz w sądzie powinny zostać dostarczone w oryginale lub w odpisach i poświadczeniach przez notariusza.

 

Postępowanie egzekucyjne - wniosek egzekucyjny

 

Wygrana sprawa sądowa nie gwarantuje odzyskania należności z dnia na dzień.
Potrzebujemy uzyskać sądowe potwierdzenie, na rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego.
Takim dokumentem jest klauzula wykonalności. Wyrok sądu zaopatrzony w klauzule wykonalności jest dokumentem, który zainicjuje wszystkie działania komornicze.